Twitter

Henryka Bochniarz wybrana ponownie Prezydentem PKPP Lewiatan

wtorek, 27 kwietnia 2010

Henryka Bochniarz wybrana ponownie Prezydentem PKPP Lewiatan

Rada Główna PKPP Lewiatan wybrała nowy Zarząd Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Prezydentem Lewiatana została ponownie Henryka Bochniarz. Podczas Zgromadzenia Ogólnego PKPP Lewiatan przyjęła także plan działań na lata 2010-2013.

Czym sytuacja Polski oraz polskiego biznesu różni się od tej sprzed 3 lat? Czego oczekiwaliśmy w bliskiej przyszłości trzy lata temu, a czego spodziewamy się w ciągu najbliższych trzech lat?

Niespodziewanie żyjemy w świecie pokryzysowym. Ostra faza kryzysu nadeszła w drugiej połowie 2008 r. Obserwowaliśmy upadek wielu instytucji finansowych w świecie, następnie bezprecedensowe załamanie w handlu światowym i zahamowanie wzrostu PKB w 2009 roku. Gospodarka Polski poradziła sobie wyjątkowo dobrze na tle Europy, lecz słabiej niż większość krajów rozwijających się, zwłaszcza azjatyckich. Jednak już w 2010 roku Polska przestaje być samotną zieloną wyspą na mapie Europy. Większość kontynentu wyszła z kryzysu i przeżywa fazę powolnego ożywienia gospodarczego.

Prognozy dla krajów rozwiniętych na następne lata są bardzo umiarkowane– słaby wzrost gospodarczy będzie miał miejsce w cieniu narastającego kryzysu finansów publicznych. Polski także nie ominie konieczność większych cięć budżetowych. Bieżący deficyt finansów publicznych i wielkość długu publicznego w stosunku do PKB coraz wyraźniej stają się problemem wymagającym pilnego rozwiązania. Wejście do strefy euro już zostało znacznie odsunięte w czasie.

Prawie żaden z długookresowych problemów strukturalnych w Polsce nie został przy tym rozwiązany lub złagodzony w ciągu kilku ostatnich lat – wyzwanie demograficzne, niedostosowanie zasobów pracy do potrzeb gospodarki, niska skłonność do innowacji, niedostateczna sprawność instytucji państwowych czy niska jakość usług publicznych. Poprawiła się natomiast elastyczność prawa pracy i zmniejszono obciążenia podatkowe działalności gospodarczej. Reformom w sferze emerytalnej towarzyszyła wyraźna poprawa aktywności zawodowej Polaków.

Jeśli Polska ma w perspektywie długookresowej osiągać wysoki wzrost gospodarczy, potrzebna jest realizacja reform strukturalnych w kilku priorytetowych dziedzinach, do czego potrzebne jest poparcie polityczne i społeczne. Na to wyzwanie dla polskiego biznesu odpowiada program Lewiatana na lata 2010-2013.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI